Zapraszamy do naszego nowego sklepu www.Genoplast.com!

Znakowanie i normy

Objaśnienie symboli stosowanych na opakowaniach wyrobów medycznych
firmy Genoplast Biotech s.a.

Producent

Upoważniony
przedstawiciel

Importer

Oznakowanie CE

Wyrób
medyczny

Wyrób do
diagnostyki IN VITRO

Środek ochrony indywidualnej

Data produkcji

Kraj produkcji

Data ważności

Kod partii

Numer
katalogowy
Numer
modelu

Niepowtarzalny kod identyfikacji
wyrobu (kod Uni)

Sterylizowany tlenkiem etylenu

Sterylizowany
radiacyjnie

Pojedynczy system sterylny barierowy z opakowaniem ochronnym wewnątrz

Pojedynczy sterylny system barierowy

Nie sterylizować ponownie

Nie sterylny

Nie używać ponownie

Jakość produktu nie gwarantuje się w przypadku uszkodzenia opakowania

Chronić przed światłem słonecznym

Chronić przed wilgocią

Chronić przed działaniem ozonu

Limit temperatury

Rękawice lateksowe

Rękawice nitrylowe

Rękawice winylowe

Rękawice bezpudrowe

Rękawice pudrowe

Rękawice z wewnętrzną warstwą nielateksową

Maska trójwarstwowa

Odpowiednie do kontaktu z żywnością

Opakowanie do recyklingu

Opakowanie można traktować jako odpad komunalny

Uwaga – nie używać ostrego narzędzia

Kierunek ładunku

Uwaga – Produkt delikatny